7 - 15 juni 2025
Autotron 's-Hertogenbosch

7 - 15 juni 2025 | Autotron 's-Hertogenbosch

Algemene voorwaarden en privacy

De website www.libema-open.nl (hierna “de website” genoemd) ) is eigendom van Libéma Events en wordt onderhouden door Libéma Events, Minderbroedersberg 10, 6211 LK te Maastricht. Het staat de eigenaar vrij op enig moment en naar eigen goeddunken de algemene voorwaarden te veranderen, iets toe te voegen of weg te laten. Het is aan te raden regelmatig de website te raadplegen om na te gaan of deze is gewijzigd. Het staat de eigenaar bovendien vrij naar eigen goeddunken op enig moment de website van het internet te halen zonder voorafgaande kennisgeving.

Auteursrechten

Zowel de tekst-, foto-, display-, geluids- en animatiebestanden alsmede alle andere informatie en de wijze waarop ze grafisch zijn weergegeven op de website, als de layout en de structuur van de website als dusdanig zijn onderworpen aan de auteursrechten de eigenaar van de website tenzij anders is bepaald. De website mag volledig noch gedeeltelijk worden verveelvoudigd, verspreid, gewijzigd of in andere websites worden opgenomen zonder de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de eigenaar. Daarbij mag de inhoud ervan op geen enkele wijze worden gewijzigd en dienen alle meldingen aangaande het auteursrecht en de eigendom te worden overgenomen.

Handelsmerken

Alle handelsmerken, servicemerken en handelsnamen op de website zijn auteursrechterlijk beschermd, tenzij anders is bepaald. Noch deze website, noch de gegevens erin kunnen op enigerlei wijze een derde het recht geven of worden aangewend om voor een derde het recht te verkrijgen op het gebruik van onze intellectuele eigendomsrechten.

Aansprakelijkheid

Wij besteden uiterste, constante zorg aan de Inhoud van de website, waaronder het zo actueel, toegankelijk, nauwkeurig en compleet mogelijk maken en houden hiervan. Wij kunnen echter niet instaan voor de deugdelijkheid, juistheid en/of geschiktheid voor een bepaald doel van de informatie en aanvaardt als zodanig geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik, de onvolledigheid van informatie of de al dan niet tijdelijke onmogelijkheid om de website te raadplegen, op welke manier dan ook. Aan de inhoud van de website kunnen voorts geen rechten worden ontleend.

De inhoud van de website en de daarop aangeboden informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin deze zich op dat moment feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Wij sluiten iedere aansprakelijkheid voor directe en/of indirecte schade, van welke aard dan ook die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik en/of de Inhoud van de website of met de tijdelijke en/of blijvende onmogelijkheid om de website te kunnen raadplegen, nadrukkelijk uit. Daarnaast zijn wij niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor storingen en andere gebreken in de netwerken van derden waarmee toegang tot de website wordt verkregen.

Gebruikers van de website die mededelingen, meningen, waaronder begrepen maar niet beperkt tot User Generated Content, Tweets, blogs, reacties, foto’s, afbeeldingen of andere uitingen op de Website achterlaten onthouden zich van handelen in strijd met enige wet- en regelgeving, verstrekken geen onjuiste of misleidende informatie en handelen niet in strijd met enige rechten van derden. Gebruikers zullen voorts geen berichten of code  verspreiden die de belangen of het eigendom van gebruikers van de website kunnen schaden. Gebruikers zullen de goede werking van de website niet verstoren, inhoud of persoonlijke gegevens van derden kopiëren, bewerken of verspreiden, dan wel informatie verzamelen over derden.

Gebruikers zijn zelf aansprakelijk voor de eventuele schade die uit dergelijk handelen voortvloeit. Gebruikers garanderen dat hun bijdragen geen strafbare feiten opleveren, niet onrechtmatig zijn jegens derden of inbreuk maken op rechten van intellectuele eigendom. Gebruikers vrijwaren de eigenaar van de website ten aanzien van eventuele claims van derden dienaangaande.

De mededelingen en meningen in de artikelen op en/of de openbare gedeelten van de website, waaronder begrepen maar niet beperkt tot User Generated Content, Tweets, blogs, reacties, foto’s, afbeeldingen of andere uitingen komen voor rekening van de betreffende auteur(s) en de inhoud daarvan wordt niet noodzakelijkerwijs gedeeld door de redactie, de webmaster, de internet provider of de eigenaar van de website.

Wij garanderen en/of ondersteunen de (kwaliteit van de) op de website, al dan niet in advertenties genoemde producten, diensten of aanbiedingen niet. Ook taan wij niet garant voor enige door een aanbieder van dergelijke producten en/of diensten gedane mededelingen en/of toezeggingen. Wij adviseren de bezoeker hieromtrent bij de betreffende aanbieder nadere inlichtingen in te winnen.

Privacy statement

Waarvoor gebruiken wij uw persoonlijke gegevens?

  • Als u een formulier met een vraag om feedback invult, gebruiken we uw persoonlijke gegevens om gevolg te geven aan uw commentaar of vragen. 
  • Als u om informatie vraagt, bijvoorbeeld door u in te schrijven voor een nieuwsbrief, gebruiken we uw persoonlijke gegevens om gevolg te geven aan uw vraag en om statistieken aan te leggen.
  • Uw persoonlijke gegevens worden ook gebruikt om de service te evalueren en te verbeteren die wij via de website aanbieden.

Welke gegevens gebruiken wij?

Als u een formulier met een vraag om feedback of informatie invult, gebruiken wij de gegevens die het nodig heeft om contact met u op te nemen, zoals naam, adres, land, telefoonnummer, e-mail en de inhoud van uw vraag. Indien van toepassing worden inloggegevens opgeslagen met het oog op de veiligheid en om het gebruik van de website te controleren en te evalueren.

Wie heeft toegang tot uw persoonlijke gegevens?

De organisatie van Libéma Open heeft toegang tot de persoonlijke gegevens die via de website werden verzameld. De webmaster van de website verstrekt verzoeken om feedback en informatie aan de aangewezen persoon of afdeling .

De website bevat links naar websites van derden die andere voorwaarden kennen voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u klikt op een dergelijke link gelden de voorwaarden van die website en valt de verwerking van uw persoonsgegevens niet onder de verantwoordelijkheid de organisatie van Libéma Open.

Verstrekken wij uw persoonlijke gegevens aan derden?

Uw gegevens worden aan derden verstrekt indien dat noodzakelijk is voor de dienstverlening, voor marketingdoeleinden en voor zover dat op grond van wet- en regelgeving vereist is.

Gebruiken wij uw persoonlijke gegevens voor direct marketing?

Wij gebruiken uw persoonlijke gegevens niet om u ongevraagd commerciële aanbiedingen of reclame te sturen tenzij u daar toestemming voor heeft gegeven.

Gebruikten wij cookies op de website?

De website maakt gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies om de kwaliteit van de website te verbeteren, om uw ervaringen met de website te verbeteren en om u beter van dienst te kunnen zijn. Met behulp van cookies kunnen wij het gebruik van de website bewaken en analyseren. U kunt die cookies weigeren. Als u dat doet, is het mogelijk dat de website of delen ervan niet meer naar behoren werken. Meer informatie over het gebruik van cookies op de website vindt u in het cookiebeleid.

Waar worden uw gegevens opgeslagen?

Wij slaan de gegevens op op servers waarop deze website staat. Deze servers zijn eigendom van en worden beheerd door een bewerker die zich toe heeft verbonden zich te houden aan de geldende wetten inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Zijn uw persoonlijke gegevens veilig?

Wij hebben de nodige technische en organisatorische maatregelen genomen om uw gegevens doeltreffend te beschermen tegen ongeoorloofde toegang en gebruik.

Wat zijn uw rechten met betrekking tot de gegevens?

U bent niet verplicht de gevraagde gegevens te verstrekken, maar als u er niet mee instemt dat uw gegevens worden gebruikt, kunnen wij mogelijk geen gevolg geven aan uw aanvraag. U hebt het recht te vragen dat wij u meedelen of het uw persoonlijke gegevens verwerkt zijn en welke specifieke gegevens dat zijn. U mag ons ook vragen de gegevens in kwestie volledig of gedeeltelijk te verbeteren, aan te vullen, te blokkeren of te wissen wanneer die foutief, onvolledig of irrelevant zijn om te worden verwerkt. U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens of tegen de doeleinden waarvoor ze worden aangewend. Wij verbinden ons ertoe tijdig gevolg te geven aan dergelijke verzoeken. U kunt op eender welk ogenblik uw toestemming om uw persoonlijke gegevens te verwerken intrekken. Ingeval u dat wenst te doen en dus niet langer wilt dat wij uw persoonlijke gegevens gebruiken, volstaat een brief of een e-mail.

Met wie kunt u contact opnemen?

Aanvragen kunnen worden ingediend bij: info@libema-events.nl

Wij verwerken alle gegevens overeenkomstig de geldende (Europese) wet- en regelgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Om hieraan gevolg te kunnen geven, kunnen wij deze privacyverklaring aanpassen. Wijzigingen worden geplaatst op de website.